W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2206 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.11.2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku.

Z rozporządzenia wynika, że organizator kąpieliska sporządza profil wody w kąpielisku na podstawie danych uzyskanych w szczególności od:

  • dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich;
  • organów Inspekcji Ochrony Środowiska;
  • organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • dyrektorów urzędów morskich.

Organy te, w zakresie swojej właściwości, udostępniają, na wniosek organizatora kąpieliska, informacje, które można wykorzystywać przy sporządzaniu przez organizatora kąpieliska profilu wody w kąpielisku.

Ważne

Profil wody w kąpielisku można sporządzić dla jednego kąpieliska lub kilku sąsiadujących ze sobą kąpielisk. Jeden profil wody w kąpielisku można sporządzić dla kilku sąsiadujących ze sobą kąpielisk, jeżeli w okresie ostatnich 4 lat poprzedzających rok, w którym sporządza się profil wody w kąpielisku, kąpieliska te uzyskały takie same wyniki klasyfikacji jakości wody w kąpielisku, a profile wody w tych kąpieliskach wskazują na wspólne czynniki ryzyka albo ich brak.

Profil wody w kąpielisku powinien zawierać informacje w zakresie pięciu zagadnień:

1) lokalizacja kąpieliska;

2) lokalizacja punktu lub punktów ustanowionych w celu kontroli jakości wody w kąpielisku;

3) o cechach fizycznych, geograficznych i hydrologicznych:

a) wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko,

b) innych wód powierzchniowych, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w tym kąpielisku, znajdujących się w zlewni wód, o których mowa w lit. a);

4) o zanieczyszczeniach, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się, przyczynach tych zanieczyszczeń, a w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń – również o:

a) przewidywanym charakterze, częstotliwości oraz czasie trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń,

b) potencjalnych przyczynach krótkotrwałych zanieczyszczeń, harmonogramie eliminacji tych przyczyn oraz działaniach podejmowanych w celu obniżenia ryzyka wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń,

c) działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia narażeniu kąpiących się na kontakt z krótkotrwałymi zanieczyszczeniami, wraz z podaniem podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie takich działań i ich danych kontaktowych – w przypadkach występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń;

5) o możliwości rozmnożenia sinic, makroglonów lub fitoplanktonu.

Ważne

Szczegółowe informacje zawarte w profilu wody w kąpielisku przedstawia się w formie tabeli, w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej, a także w formie mapy w skali od 1:500 do 1:10.000, w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej, sporządzanej na podstawie warstw systemów informacji geograficznej (GIS), przedstawiającej położenie kąpieliska lub grupy kąpielisk, zasięg kąpieliska lub grupy kąpielisk oraz informacje, o których mowa wyżej w zakresie informacji o cechach fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wód, a także informacji o zanieczyszczeniach. Tabelę sporządza się w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, natomiast informacje inne niż określone w tabeli, można dołączyć do profilu wody w kąpielisku w formie załączników.

Wspomniane tu warstwy systemów informacji geograficznej są tworzone zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).

Organizator kąpieliska dokonuje aktualizacji profilu wody w kąpielisku na podstawie danych uzyskanych od wymienionych wyżej organów. Aktualizacji podlega profil wody w kąpielisku sporządzony dla kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „dobra”, „dostateczna” albo „niedostateczna”, w celu zweryfikowania informacji zawartych w profilu wody.

Klasyfikacji wody dokonuje się w na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17.1.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255).

Aktualizacji dokonuje się co najmniej raz na:

  • 4 lata – w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „dobra”;
  • 3 lata – w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „dostateczna”;
  • 2 lata – w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „niedostateczna”.

Profil wody w kąpielisku sporządzony dla kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „doskonała”, podlega aktualizacji w zakresie informacji zawieranych w profilu wody wyłącznie wówczas, gdy klasyfikacja wody w tym kąpielisku została zmieniona na „dobrą”, „dostateczną” albo „niedostateczną”.

Ważne

W przypadku przeprowadzenia na obszarze kąpieliska lub w jego sąsiedztwie robót budowlanych lub zmian w infrastrukturze, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości wody w kąpielisku, profil wody w kąpielisku podlega aktualizacji przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego niezależnie od wyników klasyfikacji wód w tym kąpielisku.