Zaufanie publiczne do ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej zależy od zaufania publicznego do rewizji finansowej, stąd biegli rewidenci i firmy audytorskie, dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania inwestorów i konsumentów, podlegają nadzorowi publicznemu, niezależnemu od środowiska zawodowego biegłych rewidentów.

PANA sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. PANA dba o prawidłowe przeprowadzanie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych w szczególności kluczowych jednostek gospodarczych. W tym celu PANA ustanawia system zapewniania jakości badań ustawowych sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe oraz usług pokrewnych oparty na kontrolach biegłych rewidentów i firm audytorskich. System kontroli PANA powinien być bezstronny. Wybór osób uczestniczących w systemie kontroli jest dokonywany zgodnie z zasadą zagwarantowania obiektywizmu i niezależności od kontrolowanej firmy audytorskiej / biegłego rewidenta. Podstawowym celem przeprowadzanych kontroli przez PANA jest nadzorowanie procesu badań ustawowych sprawozdań finansowych w dążeniu do poprawy ich jakości. PANA może również przeprowadzać kontrole w zakresie dotyczącym usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług pokrewnych w celu zweryfikowania poprawności wykonania tych usług.

Ustalenia i wnioski z kontroli stanowią podstawę zaleceń PANA, przekazywanych firmie audytorskiej. Realizacja zaleceń PANA podlega weryfikacji. Zalecenia służą poprawie jakości badań ustawowych sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe oraz usług pokrewnych, a tym samym zwiększają wiarygodność publikowanych informacji finansowych i zapewniają lepszą ochronę akcjonariuszy, wspólników, inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron. Zawód biegłego rewidenta wymaga postawy, w której interes publiczny stawiany jest zawsze ponad interes indywidualny, w której jakość wykonanej pracy stawiana jest ponad maksymalizację zysków firmy audytorskiej, która cechuje się stałym podnoszeniem zawodowych umiejętności. Istotnym zadaniem PANA jest także prowadzenie współpracy międzynarodowej z Komisją Europejską oraz organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej, w szczególności w ramach KEONA, a ponadto z urzędami nadzoru państw trzecich. Współpraca ta zakłada dążenie do wypracowania spójności w podejściu do systemu nadzoru publicznego w obszarze kontroli.

Cele kontroli PANA

Celem opracowania procedur kontroli PANA jest zebranie zasad przeprowadzania kontroli PANA, w tym wskazanie i opisanie:

  • podstaw prawnych kontroli PANA,
  • zakresu zadań i uprawnień PANA w zakresie kontroli,
  • zasad planowania kontroli,

Poszczególne etapy procesu kontrolnego (a także działania przed kontrolą, takie jak zawiadomienie o kontroli i przygotowanie dokumentów) zostały szczegółowo przedstawione w tym dokumenciee. W publikacji przygotowanej przez nadzorcę znajdują się także wzory dokumentów, wykorzystywanych w trakcie kontroli.

Dokument „Polityki i procedury przeprowadzania kontroli przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego” został opublikowany na stronie https://pana.gov.pl/media/tuljiorr/procedury-kontroli-pana.pdf

 

Źrodło: Polska Agencja Nadzoru Audytowego