Konieczność zmian w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) wynika z implementacji przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 311, str. 3) oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z 4.12.2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami (Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 311, str. 10), a także wyroku TSUE z 28.2.2018 r. w sprawie Pieńkowski, C-307/16.

Celem nowelizacji VATU jest m.in. zmierzanie do usprawnienia, ujednolicenia i uszczelnienia aktualnego systemu VAT w obszarach takich jak:

1) wprowadzenie uproszczeń i zharmonizowania zasad korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym;

2) zharmonizowania regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych;

3) uznania numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

4) zniesienia limitu obrotów, od którego uzależniona jest możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym przez samego sprzedawcę w związku z koniecznością wykonania wyroku (TSUE) w sprawie Pieńkowski (C-307/16).

Istota magazynu typu call-off stock polega przede wszystkim na przerzuceniu obowiązku rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z podatnika zagranicznego na ostatecznego odbiorcę towarów zarejestrowanych dla potrzeby VAT w kraju położenia magazynu. Podatek VAT rozliczany jest przez producenta z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, który dokonuje tzw. samonaliczenia podatku.

Projektowane zmiany VATU miałyby wejść w życie od 1.1.2020 r.