Ustawa wprowadza zmiany w:

  1. ustawie z dnia 23.3.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378).

Zmiana polega na dodaniu do ustawy art. 108a. Celem tej zmiany jest objęcie penalizacją nielegalnego wprowadzenia na obszar Rzeczypospolitej Polskiej dóbr kultury pochodzących z państw niebędących członkami Unii Europejskiej. Zapewnia ona wykonane art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2019/880, który zabrania wprowadzania do Unii Europejskiej dóbr kultury, o których mowa w części A załącznika do tego rozporządzenia, jeśli zostały one wyprowadzone z terytorium państwa, w którym powstały lub zostały odkryte z naruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych tego państwa. Przestępstwo podstawowe zagrożone jest sankcją alternatywną: grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast typ uprzywilejowany nielegalnego wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dobra kultury, określony jako wypadek mniejszej wagi, zagrożony jest grzywną.

Dodawany przepis uprawnia również sąd do orzeczenia środka karnego w postaci przepadku dobra kultury będącego przedmiotem przestępstwa, choćby nie stanowiło własności sprawcy;

2) w ustawie z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz.422).

Zmiana ta ma na celu poszerzenie zawartych w art. 33 tej ustawy kompetencji naczelników urzędów celno-skarbowych o rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstwa penalizowanego w art. 108a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.pl