Procedura zawieszenia poboru akcyzy do wyrobów akcyzowych spoza zał. nr 2 AkcyzU

Ustawa nowelizująca w części dotyczącej ustawy z 6.12.2008 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864; dalej: AkcyzU) zawiera odwołanie do wprowadzonego do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) katalogu wyrobów, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot VAT na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego. Taka zmiana ma rozwiać wątpliwości w zakresie stosowania przepisów AkcyzU w odniesieniu do produktów ropopochodnych, które mogą być zastosowane zarówno do napędu pojazdów, jak i stanowić surowiec do produkcji innych wyrobów.

W przypadku przemieszczania na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niewymienionych w zał. nr 2 do AkcyzU (tj. oleje smarowe) objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie dołączenie do tych wyrobów dokumentów handlowych (zamiast e-AD) i złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów akcyzowych, dodatkowo warunkiem objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju będzie złożenie przez podatnika zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zamiarem tej zmiany ma być uszczelnienie obrotu oraz wyeliminowanie nieprawidłowości występujących w obrocie wyrobami akcyzowymi niewymienionymi w zał. nr 2 do AkcyzU, objętymi stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (art. 41 ust. 4 AkcyzU).

Z przepisów przejściowych wynika, że do przemieszczeń wyrobów akcyzowych innych niż określone w zał. nr 2 AkcyzU oraz preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, rozpoczętych przed 1.11.2019 r. i do tego dnia niezakończonych, stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1.11.2019 r.

Z przepisów przejściowych wynika także, że do przemieszczeń olejów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 20 90, rozpoczętych przed 1.9.2019 r. i do tego dnia niezakończonych, stosuje się przepisy AkcyzU w brzmieniu obowiązującym przed 1.9.2019 r. Podmiot, który posiada zezwolenie w zakresie olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, wydane na podstawie ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1.9.2019 r., może po 31.8.2019 r. prowadzić na podstawie tego zezwolenia działalność również w zakresie olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, jednak nie dłużej niż do 1.11.2019 r.

Wyroby objęte zmianą

Zmiany odnoszą się do wyrobów niewymienionych w zał. nr 2 do AkcyzU, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (są to oleje smarowe i pozostałe oleje, które są klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 -2710 19 99). Po zmianie, takimi wyrobami będą także preparaty smarowe klasyfikowane w ramach pozycji CN 3403 oraz oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 (oleje zawierające co najmniej 0,5% monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych FAMAE). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 11 AkcyzU będą one opodatkowane stawką 1180 zł/1000 l. Zmiany nie obejmą dwóch kategorii wyrobów, które nadal pozostaną opodatkowane zerową stawką akcyzy: (1) oleju białego i parafiny ciekłej klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 85 oraz (2) smarów plastycznych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 lub do kodu CN 2710 19 99. Przy czym także preparaty smarowe klasyfikowane w ramach pozycji CN 3403 będą opodatkowane od 1.11.2019 r., a pozostałe od 1.9.2019 r.

Warunkiem zastosowania po 31.10.2019 r. zerowej stawki podatku akcyzowego do preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał przed 1.11.2019 r. i które przed tym dniem nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej, jest przekazanie do 10.11.2019 r. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez podmioty, które posiadają te wyroby, informacji o tych wyrobach. Informacje te powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego NIP oraz wskazanie ilości posiadanych preparatów smarowych w litrach.