W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2139 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 16.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (dalej: nowelizacja).

Jak wynika z art. 177 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU), uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która m.in. odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Obowiązek ten, zgodnie z art. 177 ust. 2b pkt 2 GospNierU, nie dotyczy osoby, która posiada udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe świadczące o nabyciu wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu jak osoby, które odbyły wspomnianą wyżej 6-miesięczną praktykę zawodową.

Zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.3.2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 586 ze zm.; dalej: rozporządzenie), przygotowanie praktyczne kandydatów sprawdza się w części ustnej egzaminu. Zgodnie z dokonanym wyborem trybu części ustnej egzaminu kandydat m.in. omawia dwie wylosowane procedury wyceny nieruchomości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (czyli budynku, budowli, nieruchomości m.in.: lokalowej, zabudowanej, gruntowej, rolnej, leśnej itd.) z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości i celu wyceny.

Do § 30 dodano przepisy ust. 1a i 1b, zgodnie z którymi w przypadku wspomnianego wyżej kandydata z 2-letnim doświadczeniem zawodowym część ustna egzaminu odbywa się w powyższym trybie. Przy czym, omawiając procedurę wyceny nieruchomości, kandydat przedstawia:

1) przedmiot i zakres wyceny;

2) cel wyceny;

3) podstawy prawne wyceny wraz z uzasadnieniem ich wykorzystania;

4) daty istotne dla określenia wartości nieruchomości wraz z wyjaśnieniem sposobu ich ustalenia;

5) źródła danych o nieruchomości wraz z podaniem zakresu ich wykorzystania;

6) charakterystykę nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, w szczególności opis jej stanu oraz przeznaczenie;

7) analizę i charakterystykę rynku nieruchomości, podając, odpowiednio do omawianej procedury wyceny, w szczególności:

a) rodzaj i obszar rynku nieruchomości przyjętego dla potrzeb wyceny oraz okres badania cen,

b) źródła informacji o transakcjach dokonanych na określonym dla potrzeb wyceny rynku nieruchomości oraz zakres ich wykorzystania,

c) sposób dokonania opisu nieruchomości podobnych,

d) wykorzystaną w procesie szacowania nieruchomości jednostkę porównawczą, sposób uwzględnienia zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu oraz aktualizacji cen transakcyjnych na datę określenia wartości nie) ruchomości,

f) sposób ustalenia cech rynkowych oraz ich stanów,

g) sposób ustalenia wielkości korekt ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej,

8) sposób analizy czynszów rynkowych lub określania dochodu możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości oraz stopy kapitalizacji lub stopy dyskontowej, jeżeli omawiana procedura dotyczy podejścia dochodowego;

9) wybrane podejście, metodę i technikę szacowania wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru;

10) sposób ustalenia stopnia zużycia nieruchomości, jeżeli omawiana procedura dotyczy określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości;

11) sposób dokonania obliczeń wartości nieruchomości;

12) uzasadnienie wyniku wyceny;

13) klauzule zamieszczone w projekcie operatu szacunkowego wraz ze wskazaniem ich znaczenia;

14) załączniki dołączone do projektu operatu szacunkowego wraz ze wskazaniem ich znaczenia.

Ważne

Do praktyk zawodowych rozpoczętych przed 21.11.2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 3 nowelizacji).

Praktykę zawodową odbywa się u prowadzącego praktykę zawodową, pod kierunkiem rzeczoznawcy majątkowego lub rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują działalność zawodową, o której mowa w art. 174 ust. 1 GospNierU, czyli w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową – zwane osobami uprawnionymi (§ 6 ust. 1 rozporządzenia). Dodano wyróżnioną część tego przepisu.

Jak wynika z § 2 nowelizacji, w odniesieniu do wspomnianych osób uprawnionych, które zostały wpisane na listę prowadzących praktykę zawodową przed 21.11.2019 r., warunek wykonywania działalności zawodowej wprowadzony nowelizacją, uznaje się za spełniony.

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wydaje się jednocześnie w dwóch formatach, zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że nowelizacja zmienia treść tego załącznika, a także uchyliła załączniki nr 3–7 do rozporządzenia, które określały:

  • wzór dwustronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  • wzory jednostronnych i dwustronnych duplikatów świadectw nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  • świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  • wzory wymienianych na podstawie § 46 ust. 2 rozporządzenia jednostronnych i dwustronnych świadectw nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  • nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  • wzór jednostronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie art. 231 ust. 1 GodpNierU;
  • wzór dwustronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie art. 231 ust. 1 GospNierU.
Ważne

Z przepisów przejściowych wynika także, że:

  • do kandydatów, którzy złożyli wniosek na wybrany etap postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości przed 21.11.2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe;
  • dzienniki praktyki zawodowej i świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz ich duplikaty, wydane przed 21.11.2019 r., zachowują ważność.