Projekt ustawy przewiduje, że każdy pracodawca będzie mógł dokonać kontrolę na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Jest to możliwość z jakiej będą mogli oni skorzystać w dowolnym momencie i w stosunku do dowolnej osoby zatrudnionej. Propozycja rządu przewiduje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, co oznacza, że ustawa wprost przewiduje w jakich sytuacjach tego rodzaju kontrola może zostać przeprowadzona.

Pracodawca będzie mógł sprawdzać trzeźwość pracowników

Zgodnie z założeniami pracodawca może kontrolować i prowadzić badania na obecność alkoholu lub narkotyków, a nie ich zawartości w organizmie pracownika. Pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Dopuszcza się̨ badanie krwi jako następstwo badania przeprowadzonego metodą, o której mowa powyżej, albo jeżeli nie ma możliwości wykorzystania tej metody. Zabiegu pobrania krwi musi jednak dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe w tym zakresie np. pielęgniarka. Taki sposób przeprowadzenia badania zapewni jak najmniejszą ingerencję w dobra osobiste pracownika. W projekcie nie wskazano wprost jakie metody badań może stosować pracodawca. Kontrola trzeźwości, nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Informowanie pracowników

Grupę̨ lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, metodę̨ kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia ustala się̨ w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż̇ 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania. W związku z tym nie będzie możliwe prowadzenie takich kontroli bez wcześniejszego poinformowania pracowników, że tego rodzaju działanie może zostać podjęte. W momencie zatrudnienia nowego pracownika pracodawca przed jego dopuszczeniem do pracy przekazuje mu w formie pisemnej informacje, że może zostać poddany takiej kontroli.

Obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika nietrzeźwego do pracy

W analizowanym projekcie ustawy uregulowano obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika do pracy, jeżeli kontrola wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika, wskazującą na stan po użyciu alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Możliwa kontrola również osób współpracujących

Projekt ustawy przewiduje, że pracodawca będzie mógł kontrolować na obecność alkoholu bądź innych substancji poza pracownikami również osoby fizyczne świadczące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy oraz osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą. W związku z tym, nie tylko pracownicy muszą się przygotować na tego rodzaju kontrolę.

Okres przechowywania danych o nietrzeźwości pracownika

Zgodnie z zaprezentowanym projektem ustawy informację, wskazującą na obecność alkoholu w organizmie pracownika, pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których została zebrana i przechowuje w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia jej zebrania. W przypadku zastosowania kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej informację, o której mowa powyżej pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika do czasu uznania kary za niebyłą.

Przewidywane terminy

Projekt jest obecnie konsultowany, co oznacza, że są szanse, żeby jeszcze na lipcowym posiedzeniu sejmu został uchwalony. Jeżeli tak się stanie, to jesienią projekt wejdzie w życie.