Zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.; dalej: KRSU), w dziale 3 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zamieszcza się przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ale nie więcej niż 10 pozycji, w tym ma być jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

Przepis ten w podanym brzmieniu obowiązuje od 1.12.2014 r., a jego treść zmieniła ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161; dalej: nowelizacja). Z art. 9 ust. 2 nowelizacji wynika, że podmioty wpisane do KRS mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do nowej treści art. 40 pkt 1 KRSU, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli właśnie do 1.12.2019 r. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu KRS-ZM. Opłatę stałą w kwocie 250 zł pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców (art. 55 ust. 1 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.). Przy czym, co do opłat, to trzeba pamiętać, że wyniosą one:

  • wniosek złożony papierowo lub online na portalu PDI to koszt wspomnianych 250 zł;
  • wniosek złożony online przez S24 (dotyczy spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z o.o.) to koszt 200 zł;
  • opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) i ogłoszenie o wpisie do KRS to koszt 100 zł (niezależnie od trybu złożenia wniosku);

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w MSiG można zapłacić:

  • bezgotówkowo w systemie S24 (system przekieruje do e-Płatności, co umożliwi dokonanie przelewu ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą);
  • e-znakami opłaty sądowej (wnioski papierowe);
  • przelewem (PDI i wnioski papierowe);
  • gotówką w kasie sądu (PDI i wnioski papierowe).

Ponadto możesz przelać pieniądze na konto sądu.

(więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zmiany-w-firmie/chce-zmienic-dane-firmowe/proc_306-zmiana-danych-w-krs).

Co do zasady, w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Wezwania sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny, którą może ponawiać (art. 24 KRSU).