W pierwszej kolejności resort oraz KNF chcą przeprowadzić konsultacji z przedstawicielami rynku (wśród proponowanych działań są: warsztaty online, webinarium, zdalna konferencja). Dzięki temu urzędnicy chcą dokonać przeglądu modeli emisji listów zastawnych i organizacji bankowości hipotecznej w wybranych krajach. Zebrane informacje mają pomóc w wypracowaniu propozycji najlepszego modelu emisji listów zastawnych i bankowości hipotecznej.

Później UKNF oraz ministerstwo przedstawią propozycję zmian w prawie, które będą miały zwiększyć atrakcyjność stosowania listu przez banki. Jak zastrzega w komunikacie resort, nie może to jednak zmniejszyć stabilności emitenta oraz bezpieczeństwa tego instrumentu dla inwestora. W konsultacjach biorą udział przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.