W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1609 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 2.8.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Rozporządzenie reguluje zasady udzielania pozwoleń w 10 grupach zagadnień. Pozwolenia wymaga więc:

Po pierwsze, prowadzenie:

1) prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa;

3) prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

4) prac restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa;

5) robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

6) badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

7) badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa;

8) badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Po drugie, przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.

Po trzecie, trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje.

Po czwarte, dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.

Po piąte, zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego zabytku.

Po szóste, umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz napisów.

Po siódme, prowadzenie badań archeologicznych.

Po ósme, poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Po dziewiąte, wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Po dziesiąte, podejmowanie innych działań niż wymienione wyżej, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Rozporządzenie określa ponadto dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich rozpatrzenia, dane i informacje, które zawierają te pozwolenia, oraz warunki, które mogą zostać w nich zastrzeżone, a także elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja badań archeologicznych.