W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1728 opublikowano ustawę z 31.7.2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa GUS powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu.

Ważne

Spis rolny jest przeprowadzany na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na 1.6.2020 r.

Regulacją w tej ustawie objęto kwestie dotyczące:

  1. obowiązków podmiotów biorących udział w spisie rolnym – udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi;
  2. ochrony danych zebranych w ramach spisu rolnego – dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną, a Prezes GUS zapewnia ochronę tych danych; osoby wykonujące prace spisowe mają obowiązek przestrzegać tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia składanemu właściwemu komisarzowi spisowemu; administratorem danych zebranych w ramach spisu rolnego jest Prezes GUS; przetwarzania danych zebranych w ramach spisu rolnego nie można powierzać innemu podmiotowi;
  3. organizacji prac spisowych – warto tu zaznaczyć, że pracami spisowymi na terytorium RP kieruje Prezes GUS – jako Generalny Komisarz Spisowy (zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez Generalnego Komisarza Spisowego); na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy (zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego); na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy (zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego);
  4. działań popularyzujących spis rolny – w ramach popularyzacji spisu rolnego mogą być prowadzone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne, zachęcające do udziału w spisie rolnym, prezentujące korzyści dla gospodarki narodowej i społeczeństwa.