Forum to sprawdzony sposób dialogu z interesariuszami: biznesem, organizacjami branżowymi i doradcami podatkowymi. Ministerstwo Finansów od 2018 r. organizuje Forum Cen Transferowych – dotychczas odbyło się już 10. edycji. Od 2019 r. działa także forum MDR. Forum ma charakter zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów, przygotowującego rekomendacje, opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące funkcjonowania systemu podatkowego. Ta formuła cieszy się uznaniem przedsiębiorców i będzie wprowadzona także dla podatku akcyzowego. Z przedstawicielami różnych branż, rozmawiamy też podczas spotkań z cyklu Dialog z Biznesem.

 

Zakres Forum

Tematem pierwszego forum będzie m.in. rewizja dyrektywy tytoniowej, przewidująca harmonizację akcyzy od wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów. Komisja Europejska została zobligowana przez Radę UE do tego, aby skorzystała z doświadczeń państw członkowskich.

– Forum będzie miejscem, które posłuży podsumowaniu doświadczeń rynku i administracji płynących z pierwszego półrocza poboru akcyzy od nowych kategorii wyrobów, tj. płynów do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich. Wobec obecnych dyskusji, chcemy jak najszybciej powrócić do konsultacji społecznych z branżą, aby odpowiedzieć na wskazywane przez nią potrzeby. W ten sposób chcemy opracować najbezpieczniejsze rozwiązania, najlepiej reprezentujące interesy polskiego rynku wyrobów nowatorskich, e-papierosów oraz tradycyjnych wyrobów tytoniowych – zapowiada wiceminister Jan Sarnowski.

W ramach tematycznych grup roboczych (e-papierosy, wyroby nowatorskie, wyroby tytoniowe), nad rozwiązaniami dyskutować będą m.in. przedstawiciele MF i Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorstwa i branża doradcza. Efektem prac będą propozycje rozwiązań możliwych do zaprezentowania na poziomie unijnym, uwzględniających optykę i doświadczenia wszystkich podmiotów.

Międzynarodowe wzorce

Obowiązujący w Polsce model opodatkowania wyrobów nowatorskich jest zgodny z międzynarodowymi standardami. Kwestia ich opodatkowania w innych krajach UE była dokładnie analizowana przed wejściem w życie polskich regulacji.

Według danych Komisji Europejskiej, aż w 17 z 18 państw członkowskich Unii Europejskiej, w których te produkty podlegają akcyzie, jej wysokość powiązana jest z masą gotowego wyrobu. Na podobny sposób opodatkowania zdecydowała się Polska. Obowiązująca od 1 października 2020 r. stawka akcyzy plasuje Polskę w Europejskiej średniej, a jej wysokość jest porównywalna z tą obowiązującą u naszych południowych sąsiadów, m. in. w Czechach i na Słowacji. Na opodatkowanie w odmienny sposób, tj. od liczby sztuk, zdecydowało się zaledwie jedno państwo – Węgry.

– Ujednolicenie zasad opodatkowania wyrobów nowatorskich w Unii Europejskiej to proces, który rozpocznie się w IV kwartale br. Statystycznie rzecz biorąc, największe szanse ma ten model, który działa w większości krajów Europy i który już teraz zastosowaliśmy w Polsce. Z tego względu wprowadzanie teraz zmian sposobu opodatkowania, które w perspektywie miesięcy mogą być nieaktualne, generowałoby chaos legislacyjny i wysokie koszty dostosowawcze po stronie przedsiębiorców. Priorytetem Polski jest aktywny udział w pracach na forum UE, tak by ich efektem był taki model opodatkowania, który będzie gwarantował efektywność poboru, niewielkie ryzyko ewentualnych nadużyć i niskie koszty obsługi po stronie podatników. Stanowisko prezentowane przez Polskę będzie efektem konsultacji z branżą przeprowadzonych w ramach Forum – dodaje wiceminister Sarnowski.

Pobierany w Polsce podatek od płynu do e-papierów także nie odbiega od europejskiej średniej. Wyższą stawkę (od 0,18 do 0,32 euro za 1 ml) stosuje 5 z 13 krajów UE, gdzie zostały one objęte akcyzą, tj. Słowenia, Szwecja, Estonia, Finlandia i Portugalia. W Danii toczą się prace legislacyjne, które zakładają opodatkowanie od 1 lipca 2022 r. Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły 4 kraje tj. Grecja, Rumunia, Cypr i Litwa, a dalsze 4 wdrożyły stawki o symbolicznej wysokości, tj. w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).

– Prace legislacyjne nad obecnym brzmieniem ustawy o akcyzie, prowadzone były przy aktywnym udziale branży. Opodatkowanie płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich zostało wprowadzone prawie 3 lata temu. Weszło ono w życie 1 lutego 2018 r., ale pobór akcyzy rozpocząć się miał dopiero z początkiem lipca 2020 r. Producenci wyrobów dostali więc długi czas na dostosowanie się do nowych przepisów – wyjaśnia Sarnowski.

COVID-19 przesuwa terminy

Objęcie akcyzą nowych kategorii wyrobów oznacza dla ich producentów konieczność spełnienia szeregu wymogów, m. in. założenia składu podatkowego, złożenia zabezpieczenia czy oznaczenia wyrobów znakami akcyzy. Pandemia COVID-19 znacząco utrudniła ten proces, szczególnie mniejszym z producentów. 71 podmiotów rynkowych wystąpiło z apelem o wydłużenie czasu na dostosowanie ich działalności do końca 2020 roku. Niewystarczający poziom przygotowania branży do nowych regulacji potwierdziły organy Krajowej Administracji Skarbowej. W czerwcu 2020 r. w różnych stadiach procedowania znajdowały się aż 24 wnioski o uzyskanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Na początku września 2020 r. na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego czekał już tylko jeden podmiot.

– Biorąc pod uwagę sytuację wynikającą z COVID-19, Ministerstwo Finansów odpowiedziało na postulaty małych i średnich producentów wyrobów akcyzowych. Zapadła decyzja o zaniechaniu poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich od 1 lipca do 30 września 2020 r. Były to kluczowe trzy miesiące, które pozwoliły wielu podmiotom z branży na przygotowanie się do spełnienia nowych obowiązków związanych z opodatkowaniem, m.in. na założenie składów podatkowych. Powyższe działania skutkowały udzieleniem znacznego wsparcia rynkowi ze strony państwa, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, którzy wcześniej nie mieli doświadczenia w zakresie podatku akcyzowego– podkreśla Sarnowski.

Prace nad nowelizacją ustawy

20 stycznia br. miało miejsce pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt został przekazany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Zawiera on pakiet kilkunastu rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi, w szczególności skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym, paliwami opałowymi i żeglugowymi oraz sprowadzanymi do Polski samochodami osobowymi.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów