W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2135 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 7.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.; dalej: PrTelekom), na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego nałożono obowiązek wykonywania zadań i obowiązków w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami.

Warunki dostępu i utrwalania można zapewniać za pomocą interfejsów zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez sieć przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na zasadach określonych w umowach zawartych przez uprawnione podmioty z takim przedsiębiorcą. Umowa może określać współudział stron w kosztach zastosowania interfejsów. W przypadku braku uzgodnień w zakresie lokalizacji interfejsu uprawnione podmioty wskazują miejsce lokalizacji pozostające w obrębie sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiające: techniczną realizację interfejsu, niezbędną ochronę tego miejsca wynikającą z przepisów odrębnych oraz minimalizację nakładów ponoszonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i podmioty uprawnione (art. 179 ust. 4a PrTelekom).

z rozporządzenia rady ministrów z 20.1.2012 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (dz.u. z 2012 r. poz. 200 ze zm.) wynika m.in., że wymagania techniczne i eksploatacyjne dla interfejsów, o których mowa w art. 179 ust. 4a PrTelekom, umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, określa załącznik do tego rozporządzenia.

W załączniku tym wyjaśniono m.in. znaczenie używanych skrótów, tj. m.in.:

  • LEA to podmiot uprawniony do monitorowania (Law Enforcement Agency);
  • LEMF to system monitorowania uprawnionego podmiotu umożliwiający dostęp do wybranych treści przekazów telekomunikacyjnych (Law Enforcement Monitoring Facility);
  • LI HI to interfejs pomiędzy systemem monitorowania uprawnionego podmiotu a systemem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wykorzystywany na potrzeby uprawnionego monitorowania (Lawful Interception Handover Interface).

Zmiana dotyczy punktu IV dotyczącego interfejsu LI HI i podpunktu 1.7, a ściślej treści tabeli nr 2. Z podpunktu 1.7 wynika, że system LEMF w wiadomościach interfejsu LI HI używa zdefiniowanego formatu LIID. Numer LIID składa się zaś z dwóch członów: LEAID + SEQ (kolejny niepowtarzalny numer). Wartość LEAID jest przydzielona każdemu LEA, zgodnie z tabelą nr 2.

Z tabeli nr 2 wynika, że poszczególnym LEA przydzielono wartość LEAID:

00 – LEMF Operatora (przedsiębiorca telekomunikacyjny);

01 – ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego);

02 – POLICJA (Policja);

03 – SKW (Służba Kontrwywiadu Wojskowego);

04 – ZW (Żandarmeria Wojskowa);

05 – SG (Staż Graniczna);

06 – MF (Ministerstwo Finansów);

07 – CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne).

W wyniku nowelizacji dodano tu:

08 SOP (Służba Ochrony Państwa);

09 BNW (Biuro Nadzoru Wewnętrznego).