W M.P. z 2020 r. pod poz. 789 opublikowano uchwałę nr 212/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 18.8.2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym.

Uchwała określa sposób postępowania z:

 1. kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie do zakończenia głosowania,
 2. kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie po zakończeniu głosowania,
 3. kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę lub karty do głosowania,
 4. kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 5. pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego, wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, oraz wyborcę podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,

– w głosowaniu korespondencyjnym.

Z uchwały wynika m.in., że koperty zwrotne, dostarczone do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania do zakończenia głosowania, komisja otwiera niezwłocznie po dostarczeniu i sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się:

 • podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
 • zaklejona koperta na kartę do głosowania. 

Wykonując czynności, o których mowa w omawianej uchwale, obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania na bieżąco ustala:

 1. liczbę otrzymanych kopert zwrotnych;
 2. liczbę kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
 3. liczbę kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę;
 4. liczbę kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania;
 5. liczbę kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania;
 6. liczbę kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny.

W przypadku gdy informacje, o których mowa w pkt 2–5, dotyczą jednej koperty zwrotnej, należy je uwzględnić w każdym z tych punktów.

Ważne

Dane dotyczące kopert zwrotnych muszą być na bieżąco zapisywane na arkuszu pomocniczym prowadzonym przez wskazanego członka komisji pod nadzorem przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji. Arkusz ten po zakończeniu głosowania przekazywany jest obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.

Dostarczone obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie pakiety wyborcze nieodebrane przez wyborcę komisja pakuje w pakiet, opisuje i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt urzędnikowi wyborczemu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do kopert zwrotnych doręczonych do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania po zakończeniu głosowania.