W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1294 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 23.7.2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

Z rozporządzenia wynika, że wierzyciel może podejmować działania informacyjne, w przypadku gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, a tytuł wykonawczy nie został wystawiony. Działania informacyjne są:

 • podejmowane w formie ustnej lub pisemnej;
 • ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym wierzyciela, jeżeli istnieją warunki techniczne do ich ewidencjonowania w takim systemie, albo w postaci papierowej.

Zaewidencjonowaniu podlegają: forma działania informacyjnego, data jego podjęcia oraz imię i nazwisko osoby, która podjęła działanie informacyjne.

Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, o ile jest wymagane, w zakresie należności pieniężnej, której wysokość:
przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:

 • niezwłocznie – jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne
 • przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne
nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia

– przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej

W § 4 rozporządzenia wymieniono, jakie elementy powinno zawierać wspomniane wyżej upomnienie.

Ważne

Upomnienie może dotyczyć więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego.

 

W przypadku gdy egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy obejmujący należność pieniężną, której wysokość:

 1. przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:
 1. niezwłocznie – jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,
 2. przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne;
 1. nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia – przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej.
Ważne

W przypadku wystawienia tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, których dotyczy jedno upomnienie, wierzyciel wykazuje koszty upomnienia w tytule wykonawczym obejmującym należność pieniężną o najwcześniejszym terminie płatności.

 

Z rozporządzenia wynika również, że:

 • wierzyciel może przekazać zbiorczo do organu egzekucyjnego informacje, o których mowa w art. 26 § 1e ustawy 17.6.1966 r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.; dalej: EgzAdmU) obowiązującego od 30.7.2020 r., czyli m.in. informacje dotyczące, w przypadkach tam wymienionych posiadanego przez zobowiązanego składnika majątkowego lub źródła jego dochodu, majątku zobowiązanego lub większej jego części znajdującego się na terenie działania organu egzekucyjnego, siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika zobowiązanego, który jest obciążony prawem majątkowym względem zobowiązanego itd., w odniesieniu do więcej niż jednego tytułu wykonawczego wystawionego na tego samego zobowiązanego;
 • jeżeli wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym, o którym mowa w art. 19 § 2 EgzAdmU (wierzycielem o statusie miasta), nie jest właś ciwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zobowiązanego, przekazuje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 • w przypadku przekazania organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c pkt 2 EgzAdmU (przekazania przez operatora pocztowego), wierzyciel dołącza jego odpisy w liczbie po jednym egzemplarzu dla każdego zobowiązanego;
 • wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o podanie informacji dotyczącej nadania tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej lub wysokości kosztów egzekucyjnych;
 • wierzyciel przekazuje dalszy tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne celem przekazania do organu egzekucyjnego właściwego do zastosowania środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne nie jest właściwy (wierzyciel przekazuje także dane zawarte w tym tytule, jeżeli uległy zmianie po wystawieniu tytułu wykonawczego).
Ważne

Do wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego, na podstawie którego przed 21.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które nie zostało zakończone przed 30.7.2020 r., przepis § 11 rozporządzenia (zgodnie z którym wierzyciel przekazuje dalszy tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne celem przekazania do organu egzekucyjnego właściwego do zastosowania środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne nie jest właściwy) stosuje się, z tym że zamiast dalszego tytułu wykonawczego wierzyciel przekazuje do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego odpis tytułu wykonawczego.