W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1177 opublikowano rozporządzenie MRPiPS z 18.6.2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Z rozporządzenia wynika, że po pierwsze: wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zawiera odpowiednio:

 • nazwę i adres organu właściwego;
 • dane dotyczące wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, PESEL, a w przypadku gdy nie nadano PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 • dane dziecka (dzieci), na które osoba, o której mowa w pkt 2, ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, PESEL, a w przypadku gdy nie nadano PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • informacje o innych osobach, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego – jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • klauzulę następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po drugie, oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego zawierają odpowiednio:

 • dane osoby składającej oświadczenie oraz dane osoby, której dotyczy oświadczenie, w tym: imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku gdy nie nadano PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • opis okoliczności potwierdzających spełnienie warunków do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego;
 • klauzulę następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po trzecie, ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi, wymienionymi wyżej informacjami, uwzględnia się również odpowiednio:

 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.);
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Ważne
Formularz wniosku oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego. Natomiast dokumenty załączane do wniosku, z wyjątkiem wymienionych wyżej oświadczeń, składa się jako kopie tych dokumentów.