Z dniem 2.4.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.3.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. poz. 605).

Rozporządzenie zawiera zbliżoną regulację do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.9.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 325 ze zm.).

Zmiany dotyczą w szczególności sprecyzowania danych, jakie powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz danych zawartych w księdze rejestrowej praktyki fizjoterapeutycznej.