Prezes NSA w dniu 16.10.2020 r. wydał zarządzenie aktualizujące dotychczasowy tryb pracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. W zarządzeniu m.in. odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych, a także sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym. Dotyczy to również spraw przed WSA.

Podstawę prawną skierowania sprawy na posiedzenie niejawne stanowi art. 15 zzs(4) ust. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym przepisem o zarządzeniu przeprowadzenia posiedzenia niejawnego decyduje przewodniczący, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Strony sporu mogą składać wnioski o rozpoznanie sprawy na rozprawie. Jednak ostateczna decyzja o trybie rozpatrzenia sprawy, w której wpłynął taki wniosek, należy do przewodniczącego wydziału lub do składu orzekającego.