W zakresie gospodarki nieruchomościami propozycje dotyczą rozwiązań z zakresu opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

W zakresie prawa nieruchomości zaproponowane zmiany dotyczą kolejnego przesunięcia terminu uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.). Nowym terminem za rok 2020 miałby być 30.12.2020. Dodatkowo opłata podlegałby częściowemu umorzeniu, proporcjonalnie za okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Umorzenie, o którym nie stanowiłoby pomocy de minimis.

Także opłata przekształceniowa, o której mowa w ustawie z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.) za rok 2020 miałaby być wnoszona w terminie do 30.9.2020. Także ta opłata podlegałby umorzeniu, a to nie stanowiłoby pomocy publicznej.

Projekt zakłada także, że rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za rok 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie to rada gminy będzie mogła przedłużyć na 2021 r.

Projekt skierowany został do Biura Legislacyjnego oraz do Biura Analiz Sejmowych do zaopiniowania o zgodności z prawem UE.