Zgodnie z uzasadnieniem regulacje wprowadzone nowelizacją mają zagwarantować nowoczesny i efektywny pobór opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających wykorzystanie do celów poboru opłaty elektronicznej już używanych urządzeń, przede wszystkim telefonów komórkowych (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-148-2020/$file/9-020-148-2020.pdf). Podstawową kwestią, jaką reguluje nowelizacja jest przeniesienie uprawnień do kontroli uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty z Inspekcji Transportu Drogowego na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa dokonując nowelizacji ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), przyniesie zmiany w zakresie gospodarowania nieruchomościami przez zarządców krajowych dróg publicznych, którzy są trwałymi zarządcami nieruchomości na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU). Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Po uchwaleniu ustawy zarząd drogi użycza Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej grunty w pasie drogowym na cele związane z instalacją urządzeń, stacjonarnych i przenośnych służących do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty za przejazd autostradą, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia. Przepisu art. 43 ust. 2 pkt 3 GospNierU nie stosuje się.

Z dniem 1.7.2020 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego lub Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych w użyczenie, na czas nieoznaczony, nieruchomości w pasie drogowym.

Przekazywanie w użyczenie nieruchomości dotyczyć będzie po pierwsze tych nieruchomości, które już znajdują się w użyczeniu Inspekcji Transportu Drogowego, a po drugie nieruchomości, o użyczenie których wystąpi Krajowa Administracja Skarbowa.

Projekt trafił do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych celem uzyskania opinii o zgodności z prawem unijnym.