W myśl obecnego art. 156 §1 i §2 KPA organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa; 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco; 4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie; 5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały; 6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą; 7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Ważne
Wnioskodawcy proponują by rozszerzyć ten katalog w ten sposób by z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 2, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dwadzieścia pięć lat.

Jak wynika z uzasadnienie projektu ustawy proponowane zmiany mają związek z uregulowaniem spraw zwrotów związanych z roszczeniami przedwojennych właścicieli, którzy utracili własność na rzecz państwa w wyniku wywłaszczenia na mocy dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Wiele z decyzji wywłaszczeniowych zawiera wady umożliwiające stwierdzenie ich nieważności. Po wprowadzeniu proponowanej zmiany nie będzie możliwe wzruszenie decyzji i doprowadzenie do zwrotu nieruchomości w naturze. (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf /Projekty/9-020-182-2020/$file/9-020-182-2020.pdf).
Projekt został skierowany celem wydania opinii przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.