Projekt zakłada uregulowanie zasad praw i roszczeń osób fizycznych i prawnych w związku z przejęciem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub innych osób prawnych prawa publicznego.

Przepisy ustawy mają być stosowane w wypadku przejęcia nieruchomości bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa na podstawie przepisów wprost wskazanych w projekcie.

Rekompensata przysługiwać będzie osobom fizycznym będącym właścicielami nieruchomości, oraz będącym obywatelami polskimi w dniu 1.9.1939 r. Ustawa wskazuje przypadki, kiedy rekompensata nie przysługuje np. kiedy uprawniona osoba już otrzymała jakąkolwiek rekompensatę, podlega przepisom umów indemnizacyjnych.

Rekompensata ma stanowić 10% wartości przejętej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji, protokołu przejęcia nieruchomości, nabycia posiadania, wejścia w życie stosownego aktu prawnego.

Przy określaniu wartości nieruchomości ma się uwzględniać stan nieruchomości, zabudowania położone na niej, stan faktyczny, prawa związane z nieruchomością, ciężary. Nie uwzględnia się wartości budynków zniszczonych oraz obciążeń w walutach, które nie są środkiem płatniczym. Opinię ma sporządzać rzeczoznawca majątkowy.

Ustalanie rekompensaty ma mieć charakter wnioskowy. Właściwym organem ma być wojewoda z uwagi na położenie nieruchomości. Organem wyższego stopnia ma być właściwy minister do spraw administracji publicznej. Wojewoda kończy postępowanie wydaniem decyzji administracyjnej. Rekompensata będzie mogła być rozłożona na raty płatne przez okres 10 lat.

Dodatkowo, wojewoda w drodze decyzji ma stwierdzać nabycie prawa własności nieruchomości przejętej, które co najmniej od dnia 5.12.1990 r. znajdowały się nieprzerwanie w posiadaniu Skarbu Państwa lub innych osób prawnych prawa publicznego

Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych.