Zaproponowane przez wnioskodawców (posłowie PSL-Kukiz15) zmiany mają odnosić się także do przepisów regulujących gospodarowanie nieruchomościami oraz uprawnień w zakresie np. podatku od nieruchomości.

W szczególności propozycje dotyczące prawa nieruchomości obejmują:

  • ustawę z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU). Po raz kolejny zostać ma przesunięty termin uiszczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Na podstawie art. 71 ust. 4 GospNierU opłaty wnosi się do dnia 31 marca każdego roku. W oparciu o ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz 560) termin ten został wydłużony do 30.6.2020. Teraz propozycja dotyczy wskazania nowego terminu, tj. 30.9.2020 r.
  • ustawę z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.; dalej: PodLokU). Wnioskodawcy proponuję by rada gminy mgła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 6.3.2018 r. ‒ Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.; dalej: PrPrzed), zajętych na określone rodzaje działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych lub pogorszenia płynności finansowej osób prowadzących tę działalność w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rada gminy w uchwale, o której mowa będzie mogła zdecydować o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z podatku, w zależności od stopnia spadku obrotów gospodarczych lub stopnia pogorszenia płynności finansowej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będzie mógł przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30.9.2020 r., należnych od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu PrPrzed, zajętych na określone rodzaje działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych lub pogorszenia płynności finansowej osób prowadzących tę działalność w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Gminie ma przysługiwać z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów w związku z wprowadzeniem zwolnienia z podatku od nieruchomości spowodowanym negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19.

Projekt trafił do I czytania na posiedzeniu Sejmu