W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 119 opublikowano Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisane w Białowieży 7.2.2020 r.

Co do współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych obydwa państwa porozumiały się w zakresie:

 • prowadzenia hydrologicznych i hydrogeologicznych badań i obserwacji;
 • prowadzenia uzgodnionego monitoringu tych wód w celu ustalenia ich jakości i ilości;
 • sporządzania bilansów wodnogospodarczych;
 • ochrony wód przed zanieczyszczeniem i nadmiernym poborem, identyfikacji zanieczyszczeń i oddziaływań na jakość wody;
 • ochrony przed powodziami i negatywnym oddziaływaniem zjawisk lodowych;
 • przeciwdziałanie zjawisku suszy;
 • zapobieganie i likwidacja awaryjnego zanieczyszczenia wód;
 • wydobycie bogactwa naturalnych i innych materiałów z koryt obszarów zalewowych wód granicznych;
 • wspólne użytkowanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach granicznych;
 • zabezpieczenie warunków nawigacyjnych na wodach granicznych;
 • utrzymywanie naturalnego biegu koryt rzek granicznych;
 • ochrona i użytkowanie ekosystemów wodnych, zasobów ekologicznych zależnych od wody, szczególnie na obszarach ochrony przyrody;
 • opracowanie i realizacja wspólnych programów i programów w zakresie zachowania i racjonalnego użytkowania wód transgranicznych;
 • przeprowadzanie innych wspólnych działań.
Ważne

Powołano też Polsko-Białoruską Komisję do spraw Współpracy na Wodach Transgranicznych, która ma realizować postanowienia porozumienia, a także rozstrzygać ewentualne spory w zakresie interpretacji zapisów porozumienia.

Porozumienie obowiązuje od 26.11.2020 r., co wynika z oświadczenia rządowego z 8.12.2020 r. opublikowanego w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 120.