Od 9.12.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2188). W rozporządzeniu ponownie wprowadzono możliwość czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz:

  • placówek oświatowych (czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej –  w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
  • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt Prawa oświatowego – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Preferencyjne stawki ww. zakresie już obowiązywały od 22.4.2020 r. do 30.6.2020 r.

Warunkiem stosowania przedmiotowej preferencji jest (tak jak wcześniej) zawarcie pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym darowizny towarów a jednym z ww. podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego.

W zmienionym rozporządzeniu przewidziano również możliwość stosowania obniżonej do 0% stawki podatku VAT dla takich darowizn, które miały miejsce, począwszy od 1.9.2020 r. do 8.12.2020 r.