W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2059 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 24.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Finansów z 25.4.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego

od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 788).

Po zmianach, do 31.12.2019 r. (wcześniej do 31.10.2019 r.) przedłużono termin do:

  1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, czyli CIT-8, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.);
  2. wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Przedłużenie terminu złożenia CIT-8 stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. i zakończył się przed 1.9.2019 r. (wcześniej przed 1.7.2019 r.).