Od 1.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 1.6.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 972).

Wydłużono termin wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowany podatek pobranych przez płatników, wynikający z art. 52o PDOFizU:

– pobranych w marcu 2020 r. – do 20.8.2020 r., i

– pobranych w kwietniu 2020 r. – do 20.10.2020 r.

Natomiast w przypadku:

1) zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

2) zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 PDOFizU, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w maju 2020 r.,

– termin ich wpłaty przedłuża się do 20.12.2020 r.