Przyjęte dzisiaj przez Sejm RP instrumenty pomocy wynikają z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przygotowanej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Bardzo mnie cieszy, że Sejm przyjął nowelizację ustawy covidowej przygotowanej w moim resorcie. Pomoc uzyskają najemcy w galeriach handlowych, sklepiki szkolne, branża turystyczna

– powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

To bardzo ważne i oczekiwane przez branżę turystyczną przepisy, które dostosowują obowiązujące rozwiązania do przedłużającej się pandemii, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne

– dodał wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy.

Pomoc dla sklepików szkolnych

Wsparcie dla osób prowadzących sklepiki szkolne będzie podobne do pomocy, jaką otrzymują firmy z tzw. tarczy branżowej i rozporządzeń pomocowych.
Pomoc ma dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.
Sklepiki szkolne otrzymają pomoc w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

Podstawowym kryterium otrzymania pomocy będzie wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w jednym z miesięcy od listopada 2020 r. do marca 2021 r. w stosunku do września 2019 r. lub września 2020 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej jako przeważającej na dzień 30 września 2020 r. W zależności od sytuacji epidemiologicznej nie można wykluczyć, że na etapie prac parlamentarnych pomoc zostanie rozciągnięta także na kolejne okresy czasu.
Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest „podstawą” złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.
Zaświadczenie nie będzie musiało być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli.
Nowelizacja upoważni także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości.

Obniżka czynszu najmu w galeriach handlowych

Przepisy przewidują, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc.
Wynajmujący i najemcy będą mieli prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu o obniżce, w przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona.
Nowa regulacja będzie stosowana w przypadku ewentualnych kolejnych zakazów handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawartych przed dniem 14 marca 2020 r.

Dwa lata na realizację vouchera turystycznego i korzystanie z TFZ

Nowe przepisy przedłużą do dwóch lat (dotychczas był to jeden rok), licząc od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną.
Zaproponowane przepisy przewidują także przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszy Zwrotów. Spłata pierwszej raty będzie przedłużona do końca grudnia br.

Umorzenie spłat należności z tytułu pomocy z tarczy antykryzysowej

Nowe przepisy umożliwiają staroście albo dyrektorowi powiatowego urzędu pracy, z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, umorzyć w całości lub w części spłaty, odroczyć ich termin, rozłożyć na raty określone należności.
Obecnie większość przedsiębiorców, którzy korzystają z instrumentów wsparcia, spełnia zasadnicze warunki dotyczące obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej czy utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres objęty dofinansowaniem.
Brak jest jednak uregulowań dotyczących rozłożenia na raty, umorzenia lub odroczenia terminów płatności przez starostę albo dyrektora powiatowego urzędu pracy w sytuacjach szczególnych np. śmierci lub innych nagłych zdarzeń losowych. Takie sprawy wymagają indywidualnego podejścia i rozpatrzenia. Dzięki nowelizacji ustawy będzie możliwość zastosowania ulg w spłacie należności w tak szczególnych sytuacjach przez starostę albo dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju