Zmiana wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z 16.3.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz.U. z 2020 r. poz. 454) zawiera rozwiązanie rozszerzenia zakresu realizowanego dotychczas z powodzeniem instrumentu gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poprzez m.in. podwyższenie poziomu zabezpieczenia spłaty kredytu do poziomu 80%. Zwiększenie możliwości pozyskiwania gwarancji udzielanych przez BGK, będzie stanowić wsparcie MŚP ze wszystkich branż. Ministerstwo finansów zdecydowało o obniżeniu opłaty prowizyjnej od takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5% do 0%.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez BGK jest instrumentem szeroko wykorzystywanym przez MŚP dla zapewnienie środków na finansowanie działalności – przede wszystkim bieżącej, ale też i inwestycyjnej, dlatego też zdecydowano o rozszerzeniu skali działania instrumentu poprzez:

1) podwyższenie wartości pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy, wyrażonej za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, która dotychczas wynosiła równowartość 200 000 euro, a w sektorze drogowego transportu towarów 100 000 euro, w § 4 ust. 1 rozporządzenia wdrożono odesłanie do konkretnego art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji, tak aby w przyszłości po ewentualnym zaakceptowaniu przez Komisję Europejską nowych limitów nie było konieczności kolejnej nowelizacji rozporządzenia,

2) podniesiono maksymalną granicę udzielanych gwarancji BGK z 60% do 80% obejmowanych nimi kredytów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z 16.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz.U. z 2020 r. poz. 454)