W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1262 opublikowano ustawę z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (dalej: PBTU). Z ustawy wynika m.in., że Polski Bon Turystyczny (bon) to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Określenie „Polski Bon Turystyczny” może być używane wyłącznie dla oznaczenia bonu wygenerowanego w systemie teleinformatycznym określonym w art. 27 PBTU.

Świadczenie w formie bonu przysługuje osobie uprawnionej:

1) mającej w dniu 18.7.2020 r. przyznane prawo do:

a) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.; dalej: PomWychDzU), lub

b) dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821; dalej: WspRodzU); chodzi tu o dodatek: dla rodziny zastępczej, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia umieszczone w tych placówkach i ośrodkach, a także na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

2) której w okresie od 19.7.2020 r. do 31.12.2021 r. przyznano prawo do:

a) świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub dodatku, o którym mowa w lit. b,

b) dodatku na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub świadczenia wychowawczego, o którym mowa w lit. a,

4) która w okresie od 1.7.2019 r. do 18.7.2020 r. złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany przez organ właściwy do wojewody zgodnie z art. 16 ust. 1 PomWychDzU (chodzi o wnioski składane przez osoby przebywające poza granicami RP) i który do 18.7.2020 r. nie został rozpatrzony przez wojewodę,

5) która w okresie od 19.7.2020 r. do 31.12.2021 r. złożyła taki wniosek i który nie został rozpatrzony przez wojewodę w okresie, za który składane są informacje, o których mowa w art. 19 ust. 13 PBTU.

Dodatkowe świadczenie w formie bonu przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli jest dzieckiem niepełnosprawnym na warunkach określonych w art. 4 ust. 2 PBTU. Przy czym, przez dziecko niepełnosprawne w tym przypadku należy rozumieć dziecko legitymujące się orzeczeniem o:

  • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samo-dzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wy-danym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ważne

Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez organizację pożytku publicznego na terytorium RP. Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przy-sługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. Przy czym prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31.3.2022 r.

Wygaśnięcie prawa do dokonywania płatności za pomocą bonu nie uniemożliwia korzystania z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, w przypadku gdy płatność za tę usługę hotelarską lub imprezę turystyczną dokonana za pomocą bonu nastąpiła do 31.3.2022 r. Jeżeli organizacja pożytku publicznego nie zrealizuje usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, niezwłocznie dokonuje zwrotu płatności przyjętej za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) oddzielnie dla każdego bonu, podając w tytule przelewu numer tego bonu.

Ważne

Na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Jeżeli kwotę świadczenia wychowawczego ustalono zgodnie z art. 5 ust. 3 PomWychDzU (przepis ten uchylono z dniem 19.7.2019 r., a wynikało z niego, że świadczenie wychowawcze przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800 zł), każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko.

W zakresie przyjmowania płatności bonem z PBTU wynika, że:

konieczna jest rejestracja

w celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu organizacja pożytku publicznego realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne dokonują rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym na zasadach określonych w art. 8 PBTU

organizacja pożytku publicznego musi figurować na liście

prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przysługuje organizacji pożytku publicznego znajdującym się na liście organizacji pożytku publicznego mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu (art. 9 PBTU)

można złożyć oświadczenie o rezygnacji

organizacje pożytku publicznego mogą, w każdym czasie, złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu, które składa się w systemie teleinformatycznym (art. 10 PBTU)

trzeba zwrócić kwotę nienależnie pobraną

w przypadku ujawnienia w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających przeprowadzonych przez POT, że kwota płatności dokonanej za pomocą bonu stanowi kwotę nienależnie pobraną kwota otrzymana w wyniku dokonania tej płatności podlega zwrotowi do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a po jego likwidacji – do budżetu państwa, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia otrzymania kwoty przez lub organizację pożytku publicznego

Ważne

W wyniku podjętych i przeprowadzonych czynności sprawdzających POT może usunąć organizację pozarządową z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu.

Z PBTU wynika też, że:

  • POT ustala prawo do świadczenia w formie bonu oraz prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu (zasady realizacji bonu określają przepisy art. 18–25 PBTU);
  • na potrzeby obsługi bonu przetwarzane są dane osobowe wymienione w art. 26 PBTU;
  • obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym, który rozbudowuje, dostosowuje i utrzymuje ZUS, i który spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewnia interoperacyjność systemu na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności (patrz art. 27–31 PBTU);
  • środki finansowe przeznaczone na realizację płatności za bony oraz koszty realizacji określonych w ustawie zadań przez ZUS są ponoszone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a w przypadku jego likwidacji – z budżetu państwa; ZUS realizuje płatność za bon na rzecz przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytki publicznego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia płatności za pomocą bonu, na właściwy rachunek (art. 33 PBTU).