W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 159 opublikowano ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do ustawy z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1262 ze zm.; dalej BonTurU). Zmieniono treść art. 2 pkt 3 BonTurU, który definiuje imprezę turystyczną dla potrzeb przepisów PBTU, z którego wynika teraz, że dotyczy to także imprezy turystycznej określonej w art. 3 pkt 3 ustawy z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2139; dalej: ImprTurU), nieobejmującej noclegu, oferowanej przez organizację pożytku publicznego lub organizatora turystyki. Z art. 3 pkt 3 ImprTurU wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.

Dodano też, że organizatorem turystyki dla potrzeb BonTurU to organizator turystyki, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ImprTurU, czyli przedsiębiorcę turystycznego, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu

Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (art. 22 ust. 2 ImprTurU). Od 26.1.2021 r. Polska Organizacja Turystyczna (POT), w toku czynności sprawdzających, może żądać od przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego przedstawienia także dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku (art. 11 ust. 3 pkt 4 BonTurU).

Przyznanie prawa do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jednak, zgodnie z art. 23 ust. 2 BonTurU, w przypadku gdy osobie uprawnionej nie ustalono prawa do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu za w oparciu o informacje i oświadczenia z art. 18 ust. 2 i 3 BonTurU, POT, na wniosek osoby uprawnionej, ustala prawo do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w drodze decyzji administracyjnej. Dodano tu przepis, zgodnie z którym organy administracji publicznej współpracują z POT w zakresie niezbędnym do prowadzenia takich postępowań administracyjnych (art. 23 ust. 5 BonTurU).

Podsumowując, POT uzyskała wsparcie organów administracji publicznej w prowadzeniu postępowań administracyjnych, których celem ma być ustalenie prawa do świadczenia w formie PBT. Wydaje się, że powinno to usprawnić postępowania administracyjne w tym zakresie.