We wrześniu 2020 r. 65 % pracujących Polaków oceniło obecną sytuację w swoich zakładach pracy pozytywnie, negatywnie swoją sytuację oceniło jedynie 9 %. W porównaniu z sierpniem oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy zmieniły się nieznacznie – o 1 punkt proc. przybyło ocen pozytywnych, a ubyło negatywnych.

Przewidywania na najbliższy rok

A jak, zdaniem Polaków, wyglądać będzie sytuacja w ich zakładach pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Większość ankietowanych (58 %) uważa, że ich sytuacja pozostanie bez zmian. Wśród pozostałych badanych znacznie więcej oczekuje poprawy, niż spodziewa się pogorszenia (odpowiednio 20 % i 12 %).

„Warto jednak dodać, iż badani zakładający, że w ciągu najbliższego roku nastąpią jakieś zmiany w sytuacji ich zakładów pracy, na ogół nie spodziewają się, że będą one zdecydowane. Co dziesiąty pracujący nie potrafi ocenić, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądać sytuacja w jego zakładzie pracy” – czytamy w raporcie.

W stosunku do drugiej połowy sierpnia o 2 punkty procentowe przybyło osób przewidujących, że nastąpi poprawa sytuacji w ich zakładach pracy i o tyle samo ubyło spodziewających się pogorszenia.

Poczucie zagrożenia bezrobociem

73 % ankietowanych deklaruje większe lub mniejsze poczucie pewności zatrudnienia, przy czym co trzeci (33 %) uznaje za mało prawdopodobną możliwość utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, likwidacja zakładu itp.). Tylko 5 % badanych zadeklarowało, że bardzo poważnie liczy się z utratą obecnej pracy, a blisko jedna piąta (19 %) dopuszcza taka możliwość.

CBOS zwraca uwagę, że po raz kolejny ubyło pracujących uważających utratę obecnego zatrudnienia za mało prawdopodobną – do 33 %, czyli poziomu ostatnio notowanego w sierpniu 2017 roku.

Źródło:

gov.pl