Podział akt osobowych od 1.1.2019 r.

Jednym z elementów zmiany przepisów jest dodanie nowej części w teczce osobowej (część D), która jest przeznaczona na dokumentację nakładanych na pracownika kar o czasowym okresie przechowywania. Zmiana podziału akt osobowych wprowadzana jest stopniowo, w zależności od daty zatrudnienia pracownika. Pracodawca może też zmienić układ teczki dotychczasowego pracownika dobrowolnie.

Podział akt osobowych od 1.1.2019 r.

Data nawiązania stosunku pracy

3-częściowy podział

4-częściowy podział

stosunek pracy ustał lub został rozwiązany przed 1.1.2019 r.

możliwy bez zmian (§ 22 ust. 1 rozporządzenia MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej; Dz.U. z 2018 r. poz. 2369)

możliwy, na podstawie decyzji pracodawcy (§ 22 ust. 3 rozporządzenia MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej)

stosunek pracy został nawiązany przed 1.1.2019 r. i trwa po tym dniu

nadal możliwy (§ 20 ust. 1 rozporządzenia MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej), jednak w przypadku dokładania dokumentu po 31.12.2018 r. konieczne jest stosowanie podziału akt na 4 części (§ 20 ust. 2 rozporządzenia MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej)

możliwy, na podstawie decyzji pracodawcy (§ 21 rozporządzenia MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej)

stosunek pracy został nawiązany od 1.1.2019 r.

niemożliwy (§ 19 rozporządzenia MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej)

obowiązkowy (§ 19 rozporządzenia MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej)

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.1.2019 r.

Jednym z najważniejszych elementów wprowadzonej od 1.1.2019 r. reformy dokumentacji pracowniczej jest skrócenie okresu jej przechowywania. Zmiana w tym zakresie następować będzie stopniowo, a obowiązki pracodawcy zależą od tego, kiedy pracownik został zatrudniony.

Stosunek pracy nawiązany w okresie

Obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.1.2019 r.

od 1.1.2019 r.

10 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy

1.1.1999 r.-31.12.2018 r.

50 lat od ustania stosunku pracy, a jeżeli pracodawca złożył raport informacyjny do ZUS – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy

do 31.12.1998 r.

50 lat od dnia ustania stosunku pracy (brak możliwości stosowania krótszego okresu)