Proponowana zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby dokonania waloryzacji limitu, określonego w art. 12 ust. 4 umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisanej 9.3.2017 r. regulującej zasady funkcjonowania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Polsce.

Projekt wprowadza możliwość dokonywania zwrotu VAT personelowi Frontex, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, z tytułu nabycia do celów prywatnych towarów na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe w kwocie 20 240 zł w drugim roku obowiązywania rozwiązań prawnych wynikających ze związania Polski ww. umową, a nie w kwocie 20 000 zł, która obowiązywała w pierwszym roku realizacji umowy. Podwyższenie tego limitu do kwoty 20 240 zł będzie mieć zastosowanie do nabyć dokonanych od 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.