Zmiana ma charakter dostosowawczy do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie postanowień przewidzianych w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 12.2.2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (Dz.U. z 2018 r. poz. 409). Obecnie ten przepis jako podstawę obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości opłaty, przywołuje art. 7 ust. 1 ustawy z 17.7.1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357), która została uchylona z 31.12.2018 r.

W związku z powyższym, zaproponowano zmianę brzmienia § 5 rozporządzenia, która polega na wskazaniu, że do ustalenia wysokości opłaty ustala się jednostkową stałą kosztową w wysokości 1/160 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357).

Przewidziane zmiany nie mają wpływu na tryb ustalania opłaty, która w dalszym ciągu pozostaje w bezpośredniej zależności od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, będącego wypadkową wyników osiąganych w gospodarce narodowej i zróżnicowanych w kolejnych miesiącach roku.