• Zmiany w KSCU objęły także podniesienie górnej granicy opłat za rozpoznanie niektórych roszczeń (art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 KSCU). 
  • Zmiany wysokości opłat sądowych obowiązują od 21.8.2019 r.

Kolejną istotną zmianą w zakresie opłat sądowych jest podniesienie górnej granicy wysokości opłat, pobieranych przy rozpoznawaniu niektórych roszczeń. Ustawodawca uznał, że opłaty te powinny być dostosowane do rosnących wysokości rozpoznawanych roszczeń i odpowiednie do znaczących nakładów pracy sądów przy ich rozpoznawaniu.

I tak, zgodnie z art. 12 KSCU opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w KSCU niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10 000 zł (dotychczas było to 5000 zł).

Wysokość opłaty tymczasowej natomiast, zgodnie z art. 15 KSCU, ustalono w granicach od 30 zł do 2000 zł (dotychczas było to 1000 zł), a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 zł do 20 000 zł (dotychczas była to kwota między 100 a 10 000 zł).

Zgodnie zaś z art. 13 ust. 2 KSCU, w sprawach o prawa majątkowe pobierana będzie opłata stosunkowa od pisma, obliczona od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia: 1) ponad 20 000 zł do 4 000 000 zł – 5%; 2) ponad 4 000 000 zł – 200 000 zł i 0,5% od nadwyżki ponad 4 000 000 zł, nie więcej jednak, niż 500 000 zł. Dotychczas opłata ta kształtowała się na poziomie maksymalnie 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Nowe przepisy obowiązują od 21.8.2019 r.