Na gruncie rozporządzenia Ministra Finansów z 22.8.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2371) sprawy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranych przez płatników od nierezydentów są prowadzone przez różne organy podatkowe. Jak informuje ministerstwo zadania te są marginesem działalności niektórych organów podatkowych. Podjęto więc decyzję, żeby jeden naczelnik urzędu skarbowego (tzw. wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu wojewódzkim) obsługiwał podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów. Koncentracja tego rodzaju spraw umożliwi efektywne przeciwdziałanie nadużyciom systemu podatkowego. Przedsiębiorcy zagraniczni, z uwagi na prowadzenie przez nich skomplikowanej działalności gospodarczej, wymagają zapewniania obsługi przez kadrę o wysokim poziomie wiedzy podatkowej i ekonomicznej. Zaliczono więc tę grupę podmiotów do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez tzw. naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia mają wejść w życie z 1.1.2021 r.