Podniesienie limitu

Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów z 15.9.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – wysokość limitu dochodów uprawniających do skorzystania z ryczałtu zostanie znacznie podwyższona. Jak wynika z projektu, limit ten wzrośnie z dotychczasowej kwoty 250 tys. euro do kwoty 2 mln euro.

Zdefiniowanie wolnego zawodu na nowo

Resort zaproponował także wprowadzenie nowego brzmienia definicji „wolnego zawodu”. Zmiana ta ma umożliwić objęcie ryczałtem jak największej grupy podatników. Od 2021 r. z tej formy opodatkowania będą mogli skorzystać m.in. adwokaci, notariusze, radcowie prawni, architekci, księgowi czy też agenci ubezpieczeniowi.

Nowa definicja

Wolny zawód – pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zmiana stawek

Kolejną ważną zmianą, jaka czeka podatników, jest zmiana stawek ryczałtu. Projektowane zmiany mają polegać nie tylko na obniżeniu niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 20% ma zostać obniżona do 17%, zaś stawka 17% do 15%), ale także na ujednoliceniu stawek w zakresie najmu nieruchomości. W projekcie zapisano również zasadę, zgodnie z którą w przypadku podatników, którzy nie prowadzą ewidencji w sposób umożliwiający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie wynosił 8,5%.

Tabela: Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych po zmianach (tabela nie zawiera oznaczeń poszczególnych PKWiU).

17%

Wolne zawody

15%

Ze świadczenia usług:

 1. reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 2. pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
 3. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
 4. usług magazynowania i przechowywania (dotyczy: cieczy i gazów, towarów w strefach wolnocłowych),
 5. usług parkingowych,
 6. obsługi centrali wzywania radio-taxi,
 7. pilotowania (na wodach morskich i przybrzeżnych, na wodach śródlądowych),
 8. usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp., czasopism i pozostałych periodyków, pozostałych wyrobów drukowanych, a także do korzystania z wykazów i list oraz nabywania praw do korzystania z gier komputerowych, programów komputerowych,
 9. związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach ,
 10. związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych (z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line), pakietów oprogramowania systemowego, użytkowego oraz oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line),
 11. usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego”, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania oraz związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi,
 12. przetwarzania danych, przesyłania strumieni wideo i audio przez Internet, agencji informacyjnych oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 13. finansowych i ubezpieczeniowych, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 14. związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie,
 15. prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 16. firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów),
 17. architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 18. reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej ,
 19. w zakresie specjalistycznego projektowania (innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów),
 20. fotograficznych,
 21. tłumaczeń pisemnych i ustnych innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 22. związanych z zatrudnieniem,
 23. przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych,
 24. detektywistycznych i ochroniarskich , z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 25. obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw, dezynfekcji i tępienia szkodników, związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, centrów telefonicznych (call center), powielania, związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw,
 26. w zakresie opieki zdrowotnej (innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów),
 27. w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów (z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie: opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym, opieki dziennej nad dziećmi (z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi), opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, usług świadczonych przez opiekunki do dzieci , pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanych, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 28. kulturalnych i rozrywkowych,
 29. związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją.

10%

Przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł

Do przychodów:

 1. o których mowa w art. 6 ust. 1a RyczałtR, tj. otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 2. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 PDOFizU, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 3. świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem,
 4. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
 5. wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ,
 6. wynajmu i dzierżawy: samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy, pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy, środków transportu wodnego bez załogi, środków transportu lotniczego bez załogi, pojazdów szynowych (bez obsługi), kontenerów, motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy, własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 7. świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.

8,5%

 1. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z pewnymi zastrzeżeniami,
 2. przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom,
 3. przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 4. przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury,
 5. przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 6. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 7. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 8. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 PDOFizU.

5,5%

 1. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 2. uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 3. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 PDOFizU, tj. otrzymanych odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

3%

 1. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 2. z działalności usługowej w zakresie handlu z pewnymi zastrzeżeniami,
 3. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 4. z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 5. z przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 PDOFizU,
 6. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
 1. środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 PDOFizU, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g PDOFizU, nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 1. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

2%

Przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d RyczałtR. Dotyczy to przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 PDOFizU. Uważa się za nie również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

 1. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy,
 2. jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
 3. ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.