W Dzienniku Ustaw z 1.4.2020 r. pod poz. 576 opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z rozporządzeniem do 31.12.2020 r. podatnicy nie będą wykazywać w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za tzw. faktury uproszczone. Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, zaproponowana zmiana ma na celu uproszczenie obowiązków administracyjnych dla podatników w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem i z pojawiającymi się utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Resort finansów przewidział, że podatnicy zainteresowani skorzystaniem z tego uproszczenia, muszą w omawianym okresie wykazywać wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego w zbiorczych informacjach z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.4.2020 r.