W nowelizacji zostały zmienione przepisy dotyczące kosztów autorskich i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny, o czym pisaliśmy już wcześniej. Zmiany dotyczą przychodów (dochodów) uzyskanych od 1.1.2018 r.

Nowelizacja (ustawa z 1.5.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zawiera również zmiany w zakresie tzw. podatku od przychodów z budynków. Należy przypomnieć, że na podstawie ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175) do ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej: PDOFizU) i ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036; dalej: PDOPrU) zostały wprowadzone regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego. Dotyczą one podatników posiadających określone nieruchomości komercyjne w postaci budynków biurowych oraz budynków handlowo-usługowych, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Przepisy te obowiązują od 1.1.2018 r. Regulacje dotyczące minimalnego podatku dochodowego są przedmiotem postępowania przed Komisją Europejską (KE) w zakresie: czy nie stanowią niedozwolonej pomocy publicznej. Z tego powodu Polska zdecydowała się zmienić regulację tych przepisów co zostało dokonane omawianą zmianą z 10.5.2018r.

Podatkiem od przychodów z budynków zostaną, co do zasady, objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski. Podatek ten będzie płacony od tych środków trwałych w postaci budynków, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). W przypadku podatników PIT podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

Z zakresu tego podatku zostały wyłączone te budynki mieszkalne, które zostaną oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, pod warunkiem iż takie zwolnienie będzie stanowiło rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji KE z 20.12.2011 r.

Zmianie ulega również sposób stosowania limitu (kwoty) 10 mln zł, poniżej którego nieruchomości nie były objęte podatkiem od przychodów z budynków i która to wartość stanowiła swoistą kwotę wolną (na nieruchomość). Taka kwota będzie przypadała na podatnika bez względu na ilość i wartość posiadanych przez niego budynków.

Przepisy dotyczące ww. podatku zostały zamieszczone w art. 30g PDOFizU i odpowiednio art. 24b i 24c PDOPrU.

Wprowadzono także rozwiązanie umożliwiające podatnikom odzyskanie podatku od przychodów z budynków. Przewiduje się, że podatek od przychodów z budynków podlegać będzie zwrotowi wyłącznie na wniosek podatnika. Przy czym możliwość taka będzie miała miejsce, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z zasadami ogólnymi w złożonym zeznaniu podatkowym oraz podatku od przychodów z budynków.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1.1.2019 r.