Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pismo strony powinno zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. W orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym stosowania przywołanego przepisu wyróżnić można dwa odmienne poglądy na temat sposobu spełnienia tego wymogu formalnego pisma. Pierwszy, długo dominujący pogląd wymagał wyraźnego wskazania numeru PESEL w treści pisma. Drugi dopuszcza, aby numer PESEL wynikał z treści akt sprawy dla przyjęcia, że wymóg formalny został spełniony. Kontrowersja ta ma znaczenie dla skuteczności czynności procesowych uczestników postępowania przed sądami administracyjnymi oraz konsekwencji nie uzupełnienia tego braku na wezwanie, tj. odrzucenia środka prawnego lub pozostawienie pisma bez rozpoznania.