W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1565 opublikowano ustawę z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie z 8.12.2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 247 ze zm.) zmieniono treść art. 99, zgodnie z którym w nowym brzmieniu opłatę mocową pobiera się od 1.12.2021 r. Przed zmianą przepis ten przewidywał pobór opłaty mocowej od 1.10.2020 r.

Uchylono w związku z tym przepis, zgodnie którym Prezes URE kalkuluje stawki opłaty mocowej na okres od 1.10.2020 r. do 31.12.2021 r. proporcjonalnie dla tego okresu, zapewniając przeniesienie kosztów wynikających z umów mocowych zawartych na rok dostaw 2021.