W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2150 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 4.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy określa § 2 rozporządzenia. Zakres ten obejmuje m.in.:

 • ogólną charakterystykę obszaru dorzecza, opracowaną przy wykorzystaniu metod określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 • graficzne przedstawienie w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych sieci monitoringu wód wraz ze wskazaniem programów monitoringowych, a także wyniki państwowego monitoringu środowiska wraz z przedstawieniem ich na mapie;
 • informacje o wynikach oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych;
 • dane o szacowanych poziomach ufności, niepewności i dokładności wyników pomiarów lub badań elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, prowadzonych w ramach monitoringu wód;
 • wykaz celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych oraz celów środowiskowych dla obszarów chronionych, uwzględnionych w wykazach obszarów chronionych;
 • informacje dotyczące prognozowanych zmian klimatu z uwzględnieniem wpływu tych zmian na zasoby wodne;
 • informacje o planowanych i podjętych działaniach, w tym o wynikach tych działań oraz ich wpływie na stan wód, które służą wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych przy uwzględnieniu wkładu wniesionego przez użytkowników wód oraz kosztów środowiskowych i zasobowych;
 • informacje o pozwoleniach wodnoprawnych, w szczególności ich liczbę i ustalenia w nich zawarte, obowiązujących w okresie, którego plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dotyczy, udzielonych na pobór wód, magazynowanie wód, wprowadzanie ścieków do wód, regulację wód;
 • informacje o przypadkach, w których udzielono zezwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń bezpośrednio do wód podziemnych, rozumiane jako wprowadzanie w inny sposób niż przez przesiąkanie przez glebę i podglebie;
 • informacje o działaniach, które podjęto ze względu na konieczność osiągnięcia celów środowiskowych;
 • podsumowanie działań, w tym opis wpływu tych działań na jednolite części wód powierzchniowych, podjętych w celu zapobiegania chemicznemu zanieczyszczaniu wód powierzchniowych;
 • wykaz szczegółowych programów i planów, dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód wraz z omówieniem tych programów i planów oraz ich wpływu na ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
 • informacje dotyczące działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych wraz z opisem ich wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Ważne

Zakres:

 • informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w odniesieniu do elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych, dla których ustalono wartości progowe, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 • identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan jednolitych części wód powierzchniowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan jednolitych części wód podziemnych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Jak wynika z art. 324 ust. 6 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej: PrWodne), dla potrzeb sporządzania planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza przeprowadza się analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów usług wodnych oraz długoterminowych prognoz dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych na obszarze dorzecza obejmujących śródlądowe wody powierzchniowe i wody podziemne, morskie wody wewnętrzne oraz wody przejściowe i wody przybrzeżne znajdujące się na obszarze dorzecza.

Zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód obejmuje:

1) analizę usług wodnych na obszarze dorzecza i stopnia zwrotu ich kosztów, przy uwzględnieniu wkładu wniesionego przez użytkowników wód oraz kosztów środowiskowych i zasobowych;

2) informacje związane z dokonaniem wyboru najefektywniejszych ekonomicznie kombinacji działań odnoszących się do sposobów korzystania z wód i zawartych w zestawie działań, o którym mowa w art. 318 ust. 1 pkt 7 PrWodne (chodzi o zestaw działań z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych wraz z jego podsumowaniem), opartego na oszacowaniach potencjalnych kosztów tych działań i uwzględniającego wkład wniesiony przez użytkowników wód.

W ramach wymienionej w punkcie pierwszym analizy usług wodnych na obszarze dorzecza uwzględnia się długoterminowe prognozy zapotrzebowania na wodę i zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz, w miarę potrzeby:

 • oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi;
 • ocenę inwestycji związanych z gospodarką wodną, obejmującą prognozowanie takich inwestycji.
Ważne

Weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów dokonuje się nie rzadziej niż co 6 lat.