Przewidziane w projekcie (z 15.9.2020 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw w zakresie cen transferowych przewidują:

1) uszczelnienie sytemu podatkowego i zapobieganie przerzucaniu dochodów do tzw. rajów podatkowych, poprzez:
a) rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej,
b) rozszerzenie zakresu obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
c) rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w dokumentacji lokalnej dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych (o m.in. tzw. test korzyści);

2) zmniejszenie obciążeń o charakterze administracyjnym w okresie lub za okres w którym trwałą epidemia COVID-19, związanych z:
a) dokonywaniem korekt cen transferowych,
b) sporządzaniem lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych,
c) podpisywaniem oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Przewidziano wprowadzenie możliwości weryfikacji rynkowego poziomu cen w transakcjach:

1) innych niż transakcje kontrolowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, oraz
2) innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

Lokalna dokumentacja cen transferowych sporządzana dla transakcji zawieranych z podmiotami z „rajów podatkowych”, oprócz podstawowych elementów jak w przypadku innych transakcji, będzie musiała zawierać dodatkowo uzasadnienie gospodarcze tej transakcji (opis przyczyn jej zawarcia) oraz opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.