Projektowane zmiany obejmują:

1. Zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz: Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej PKWiU (2015) w zakresie usług. To wiąże się z wprowadzeniem do przepisów w zakresie VAT nowej matrycy stawek VAT, której konstrukcja ma na celu uproszczenie systemu stawek VAT. Będą to nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi 8% i 5% ̶ nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej VATU) oparte na CN oraz PKWiU 2015, przy przyjęciu zasady stosowania jednej stawki dla całych (w miarę możliwości) działów CN, generalnego obniżania stawki w przypadku konieczności jej zmiany dla danego towaru oraz podwyższenia stawki dla punktowo wybranych (nielicznych) towarów lub usług.

2. Wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) – jako instrumentu zapewniającego podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. Projektowane przepisy określają procedurę wydawania WIS oraz przewidują stosowną ochronę dla podatników, którzy będą posiadać WIS, będzie to bowiem informacja wiążąca dla organów podatkowych. WIS będzie wydawał wyznaczony do tego dyrektor izby administracji skarbowej.

3. Zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników polegające na uchyleniu zał. nr 2 i wprowadzeniu nowej ogólnej definicji produktów rolnych, co pozwoli objąć tym system wszystkie produkty (oraz towary z nich wytworzone) pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego. Obecnie dotyczy to tylko towarów zamieszczonych w zał. nr 2 do VATU (oraz towarów z nich wytworzonych).