Trwają prace ministerstwa finansów nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Zmiany mają dotyczyć trzech obszarów:

1) rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT – pakiet Slim VAT;

2) rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT;

3) zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Istotna jest m.in. planowana w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. W VATU zaproponowano doprecyzowanie przepisów określających kwotę, od której mechanizm podzielonej płatności staje się obowiązkowy. Ministerstwo zauważyło, że w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości proponuje się odniesienie wprost, że chodzi o faktury, w których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość, w przypadkach gdy kwoty na fakturze wyrażane są w walucie obcej.

Nowością będzie też przepis umożliwiający złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika, ale także przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które mają na rachunku VAT środki finansowe. Jak wynika z uzasadnienia do proponowanych zmian, proponuje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika ale również przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe. Zaproponowana zmiana objęłaby również podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które nie są podatnikami podatku VAT.

Ponadto, w sytuacji zapłaty danej faktury przy zastosowaniu MPP(do wysokości kwoty zapłaconej w tym mechanizmie) nie będzie stosowana sankcja określona w art. 112b ust. 2a VATU.