Do najważniejszych zmian należy wprowadzenie nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, tj. rozdziału 75031 „Działalność Instytutu Europy Środkowej”, 75211 „Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne”, 75819 „Rezerwy subwencji ogólnej dla województw”, a także wprowadzenie nowych podziałek klasyfikacyjnych – paragrafu 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”, czy paragrafu 088 „Wpływy z opłaty prolongacyjnej”. Planowane są również zmiany porządkujące, w tym zmiany zakresu paragrafów w jednostkach samorządu terytorialnego w grupach dotacji i subwencji, polegające na usunięciu paragrafów 250 i 252, które nie dotyczą wydatków JST. Zmianie miałyby ulec również niektóre brzmienia objaśnień do dotychczasowych paragrafów. Z uzasadnienia do projektu wynika, ze względu na duża liczbę zmian oraz potrzebę zapewnienia przejrzystości projektowanych zmian, planowane jest wprowadzenie nowego brzmienia załączników nr 2, 3 i 4 do rozporządzenia.

Zmiany, obowiązujące z mocą od 1.1.2020 r., miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego. Wyjątek stanowiłby nowy paragraf 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” oraz zmiana nazwy rozdziału 85513 na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – które obowiązywałyby dopiero od 1.1.2021 r.

Zmiany polegające na utworzeniu nowego rozdziału/paragrafu:

 1. utworzenie rozdziału 75031 „Działalność Instytutu Europy Środkowej” – wprowadzenie nowego rozdziału ma umożliwić wyodrębnienie środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z 9.11.2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2270);
 2. utworzenie rozdziału 75211 „Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne” – utworzenie rozdziału ma na celu umożliwienie klasyfikowania środków związanych z działaniami w cyberprzestrzeni i wsparciem kryptologicznym. Zmiana ta wiąże się z rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. utworzenie rozdziału 75819 „Rezerwy subwencji ogólnej dla województw” – zmiana wprowadzona w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1951). W miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich ustawa wprowadziła rezerwę subwencji ogólnej przeznaczonej dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;
 4. utworzenie nowego paragrafu wydatkowego 267 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych” – z wyjaśnień do projektu rozporządzenia wynika, że utworzenie nowego paragrafu ma umożliwić właściwe ewidencjonowanie środków przeznaczonych dla instytutów Sieci Łukasiewicz. Podmioty te, nie należą do sektora finansów publicznych choć mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe;
 5. utworzenie nowego paragrafu 088 „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” – Paragraf ten został wyodrębniony z paragrafu „091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w celu identyfikacji opłaty prolongacyjnej, która jest odrębną od odsetek należnością. W tym celu zmieniono również objaśnienia do paragrafu 091;
 6. utworzenie nowego paragrafu 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – nowy paragraf utworzony został w związku z koniecznością ewidencji wpłat przewidzianych ustawą z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych(Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.);
 7. dodanie w załączniku nr 8, w paragrafie 418 pozycji 418011 „Rekompensata pieniężna wypłacana funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę” – dodanie nowej pozycji jest niezbędne z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z 19.7.2019 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1635). Przywołana regulacja wprowadziła zmiany dotyczące funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa przewidując, że w zamian za czas służby przekraczający ww. normę funkcjonariuszowi przysługuje w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze. Nowa pozycja pozwoli na prawidłową ewidencję przepływów związanych z powyższym celem.

Zmiany nazw podziałek klasyfikacyjnych/zmiana brzmienia objaśnień:

 1. zmiana nazwy rozdziału 75628 na „Wpływy z podatku akcyzowego od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów” – Nowa nazwa rozdziału ma obejmować także preparaty smarowe. Podyktowane jest to zmianami, jakie zaszły w podatku akcyzowym na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520 ze zm.). Ustawa ta wprowadziła opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;
 2. zmiany objaśnień do paragrafów: 219 „Rezerwy subwencji ogólnej” i 277 „Środki na uzupełnienie dochodów województw” – aktualizacja brzmienia objaśnień jest niezbędna z uwagi na zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które weszły w życie 29.10.2019 r. W miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich wprowadzono rezerwę subwencji ogólnej. Rezerwa przeznaczona jest dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;
 3. zmiana nazwy rozdziału 85326 na 85326 „Fundusz Solidarnościowy”, zmiana nazwy paragrafu 412 na 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, zmiana nazwy paragrafu 412 oraz pozycji 41201, 41202, 41203 w załącznikach nr 7 i 8, zmiany w objaśnieniach do paragrafu 311 „Świadczenia społeczne” – zmiany wynikają z uchwalenia ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nazwa dotychczasowego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych uległa na jej mocy zmianie na Fundusz Solidarnościowy. Objaśnienia do paragrafu 311 zostały uzupełnione o świadczenia finansowane ze środków powyższego funduszu;
 4. zmiana objaśnień do paragrafu 040 „Wpływy z opłaty produktowej” – nowe brzmienie objaśnień ma zostać dostosowane do obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej. Dotyczy to ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.);
 5. aktualizacja podstaw prawnych wynikających z wdrożenia reformy polskiego systemu oświaty dotyczących w objaśnieniach do: paragrafu 066 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w załączniku nr 3, paragrafu 067 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w załączniku nr 3, paragrafu dochodowego 240 „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”, paragrafu wydatkowego 240 „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” – Zmiany w tym zakresie polegają na zastąpieniu przepisów OświatU przepisami PrOśw. Ponadto w objaśnieniach dokonano aktualizacji w zakresie przepisów dotyczących wpływów do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, w związku ze zmianą konstrukcji art. 223 FinPubU;
 6. zmiany nazwy paragrafu 106 w załączniku nr 3 na 106 „Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na państwowe fundusze celowe oraz na wyodrębniony rachunek ministra właściwego ds. pracy na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu” – zmiana niezbędna z uwagi na likwidację niektórych funduszy wymienionych w dotychczasowej nazwie tego paragrafu. Ponadto, jak wynika z uzasadnienia do projektu, w związku z wprowadzeniem bardziej ogólnego brzmienia nazwy paragrafu, dodano również objaśnienia, wskazujące, że paragraf ten nie obejmuje wpływów na Fundusz Rezerwy Demograficznej klasyfikowanych w paragrafie 109;
 7. zmiana zakresu paragrafów w jednostkach samorządu terytorialnego w grupach dotacji i subwencji – zmiana o charakterze porządkowym i dostosowującym polegająca na usunięciu paragrafów 250 i 252, które nie dotyczą wydatków jednostek samorządu terytorialnego;
 8. zmiana objaśnień do paragrafu 307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” – nowe brzmienie objaśnień ma umożliwić bardziej jednolite klasyfikowanie należności dotyczących pozauposażeniowych świadczeń dla funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Należy zauważyć, że ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.) wprowadziła nowe definicje składników uposażeń, świadczeń i innych tytułów wypłat na rzecz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, co mogło skutkować błędami klasyfikacyjnymi tych należności. Po zmianach niejasności w tym zakresie mają wyeliminować błędy w klasyfikacji tych uposażeń;
 9. zmiana objaśnień do paragrafów 438 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” oraz paragrafu 439 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – Aktualizacja objaśnień wynika ze zmiany podstawy prawnej w zakresie definicji „przedsiębiorcy”;
 10. zmiana objaśnień do paragrafu 493 „Wydatki państwowego funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa” – wprowadzenie nowych objaśnień jest niezbędne z uwagi na zmianę z dniem 1.1.2017 r. nazwy przywołanej w objaśnieniach ustawy na ustawę o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, a także z uwagi na zmianę konstrukcji przepisu dotyczącego przeznaczenia przychodów z prywatyzacji;
 11. dostosowanie brzmienia rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” do innych rozdziałów obejmujących składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za wybrane grupy osób – zmiana o charakterze porządkowym.

Uchylenie dotychczasowych rozdziałów, podziałek i objaśnień:

 1. uchylenie rozdziału 75813 „Rozliczenia z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności”, uchylenie paragrafu 060 „Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności”, uchylenie części objaśnień do paragrafu „459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” – uchylenie powyższych pozycji związane jest z brakiem planowania w przyszłości, przepływów z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności;
 2. uchylenie objaśnień do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” dotyczących opłaty legalizacyjnej – zmiana wynika z regulacji art. 255 pkt 8 PrWod, która stanowi, że opłata legalizacyjna stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, a nie jak dotychczas, budżetu państwa;
 3. usunięcie w załączniku nr 4 zdania: „Objaśnienia do paragrafów 302 do 305, 307, 401 do 404, 409 do 410 i 417 do 418 opracowano w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.)” – wykreślenie ww. zdania związane jest z uchyleniem art. 31 ustawy o statystyce;
 4. usunięcie części objaśnień do paragrafów 297 „Różne przelewy” – Zmiana dotyczy paragrafów 297 w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, które odnoszą się do przepływów dotyczących roku budżetowego 2017;
 5. uchylenie w załączniku nr 4 paragrafu 494 „Dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem” – zmiana konieczna ze względu na uchylenie przepisów stanowiących podstawę prawną przepływów klasyfikowanych w tym paragrafie;
 6. usunięcie z nazwy rozdziału 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” informacji dotyczącej wydatków nie ujmowanych w tym rozdziale – zmiana o charakterze porządkowym polegająca na usunięciu z nazwy rozdziału informacji o nie ujmowaniu wydatków na drogi gminne i przeniesieniu tej informacji do objaśnień.