Najważniejsze, proponowane zmiany w projekcie ustawy dotyczą:

  1. usprawnienia funkcjonowania spółek cywilnych,
  2. pełna cyfryzacja zakładania działalności gospodarczej na biznes.gov.pl (odejście od składania wniosków papierowych podczas rejestracji firmy w CEIDG, przy zachowaniu wsparcia Centrum Pomocy Przedsiębiorcy),
  3. wzmocnienia i usprawnienia jednego okienka CEIDG,
  4. ułatwienia publikacji w CEIDG informacji o pełnomocniku, w szczególności dotyczy to pełnomocników innych niż osoby fizyczne,
  5. usprawnienia przepisów dotyczących syndyka, zarządcy sukcesyjnego itd.

Regulacje prawne dotyczące spółek cywilnych zostały zawarte w kodeksie cywilnym. Spółki cywilne są jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form współpracy, dlatego proponuje się nowe rozwiązania, które usprawniłyby ich działanie.

Zawarte w projekcie zmiany mają na celu zmniejszenie formalności w przypadku rejestracji spółki cywilnej, ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu wiarygodnych danych o spółce cywilnej. Proponowane rozwiązania w zakresie spółki cywilnej obejmują: uproszczenie procesu i elektronizacja przekazywania informacji o spółce cywilnej i publikację kompleksowej informacji o spółce cywilnej.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko online i rezygnację z formy papierowej. W celu usprawnienia i poszerzenia zakresu funkcjonowania tzw. „jednego okienka” planowane jest rozszerzenie współpracy z ZUS, KRUS, MF oraz GUS.

Wprowadzenie uniwersalnego wzoru umowy spółki cywilnej

Proponuje się też zawarcie umowy przy wykorzystaniu ustalonego wzoru umowy spółki cywilnej, będzie to wymagało wypełnienia formularza udostępnionego w CEIDG i opatrzenia umowy przez wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym.