W uzasadnieniu do projektu nowelizacji uzasadniono, że przewidziane zmiany w KKS mają na celu wzmocnienie funkcji zapobiegawczej poprzez podwyższenie – za określone przestępstwa skarbowe dotyczące wyrobów akcyzowych – górnej granicy zagrożenia sankcją w postaci kary pozbawienia wolności oraz objęcie penalizacją czynów dotychczas nie stanowiących przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym. Choć w uzasadnieniu mowa jest o podwyższeniu kar względem określonych przestępstw skarbowych odnośnie do wyrobów akcyzowych, to jednak proponowane zmiany w KKS idą dalej. Przykładowo proponuje się zmianę art. 48 § 2 KKS. Obecnie, zgodnie z tym przepisem, mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku jest to 5600 zł (2800 zł x 2). W projekcie zmiana art. 48 § 2 KKS przewiduje się, że ”mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia”. Zatem w 2021 roku byłoby to 14 000 zł (2800 zł x 5).

Proponowaną zmianę rząd uzasadnia odciążeniem sądów w sprawach o wykroczenia skarbowe, bowiem obecnie brak możliwości zastosowania przez organ mandatowy adekwatnej do czynu sankcji skutkuje koniecznością występowania do sądu z aktem oskarżenia lub z wnioskiem o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

W praktyce może się okazać, że organ będzie wymierzać wyższe mandaty za drobne uchybienia. Podatnik będzie więc musiał zdecydować, czy przyjmie mandat i zapłaci w tej wyżej wysokości karę, czy też zdecyduje się na postępowanie sądowe, dużo dłuższe, które nie musi zakończyć się dla niego korzystnie.

Zmiany te mają wejść w życie z 1.4.2021 r.