Szefowie państw i rządów zgodzili się, że w czasie trwania kolejnych wieloletnich ram finansowych, czyli w latach 2021-2027 UE będzie pracować nad wprowadzeniem innych zasobów własnych, które mogą obejmować np. podatek od transakcji finansowych. Według założeń wpływy z nowych zasobów własnych wprowadzonych po 2021 r. mają być wykorzystane do przedterminowej spłaty pożyczek zaciągniętych w ramach planu odbudowy.

W pierwszej kolejności wprowadzona ma być opłata za niepoddawane recyklingowi opakowania z tworzyw sztucznych. Każdy z krajów członkowskich będzie musiał wysłać do Brukseli 80 eurocentów za jeden kilogram takich odpadów.

Następne działania mają dotyczyć opłata węglowej i opłaty cyfrowej. W pierwszym półroczu 2021 r. Komisja Europejska ma przedstawić projekty dotyczące opłaty węglowej oraz opłaty cyfrowej.

Rozwiązanie odnośnie opłaty węglowej ma polegać na nakładaniu dodatkowego cła na sprowadzane do UE dobra, których produkcja wymagała dużej emisji CO2. Ma to zapobiegać przenoszeniu produkcji, zwłaszcza wysokoemisyjnego przemysłu, do państw, gdzie nie trzeba płacić za emisję gazów cieplarnianych.

Natomiast planowana opłata cyfrowa miałaby zastosowanie do przedsiębiorstw, których obroty przekraczają 750 mln euro rocznie. Podatek od usług cyfrowych miałby obowiązywać przejściowo: dopóki nie zostanie wdrożone długoterminowe, strukturalne rozwiązanie, uzgodnione w ramach OECD. Podatek ten miałby zastosowanie do przychodów z działalności, w której użytkownicy odgrywają znaczną rolę w generowaniu zysku i która nie jest odpowiednio objęta obecnymi przepisami podatkowymi. Dotyczy to m.in. przychodów: ze sprzedaży ukierunkowanej przestrzeni reklamowej w Internecie, z cyfrowych usług pośrednictwa, które pozwalają użytkownikom na wchodzenie we wzajemną interakcję oraz ułatwiają sprzedaż towarów i usług między użytkownikami, ze sprzedaży danych wygenerowanych z informacji pochodzących od użytkowników.

Ponadto, na szczycie UE przewidziano, aby KE przedstawiła nową propozycję w sprawie . rozszerzenia systemu handlu emisjami (ETS) na sektor lotniczy i morski.